• Nyheter

Norsk Industriutvikling: inngår samarbeidsavtale med naturforskere

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 17, 2022

Norsk Industriutvikling planlegger den grønne industriparken i Orkland på nærmere 6000 mål hvor bærekraftige industribedrifter skal kunne etablere seg. Selskapet inngår nå en samarbeidsavtale med det sterkeste kompetansemiljøet i Norge innen naturforskning, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), for å sikre best mulig ivaretakelse av natur og klima.

Sammen med NINA skal vi nå i forkant av planleggingen gjennomføre en svært grundig kartlegging av naturverdier, sier Dorte Solvang i Norsk Industriutvikling. Vi vil gjøre kartlegging i alle sesonger, og omfanget av arbeidet er nok vesentlig større enn hva som er vanlig i slike prosesser, forklarer Solvang. Lykkes selskapet, er det et potensiale for flere tusen nye arbeidsplasser. Både i norsk og europeisk sammenheng, har området lave strømpriser og unik nærhet til kraftnett og kraftproduksjon.

Dette er den første større rådgiverkontrakten vi har valgt å tildele for vi ønsker å sette en ny standard for hvordan storskala industriprosjekter utføres med minst mulige naturinngrep og etterstrebe et positivt klima- og naturregnskap, forteller Solvang. Avtalen har i første omgang en samlet verdi på i underkant av 5 millioner kroner, men det er en intensjon om et styrket samarbeid etter hvert som vi ser at industriplanene blir mer konkrete. Vi vil benytte både tradisjonelle og nye kartleggingsmetoder som grunnlag for et grundig naturregnskap der både naturtyper og økologisk tilstand inkluderes, sier Astrid Skrindo fra NINA.